Hồ sơ cần thiết theo từng loại hình doanh nghiệp

Mở tài khoản doanh nghiệp – Hồ sơ cần thiết theo từng loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Các giấy tờ cần thiết – danh sách dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn.

Hãy trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng để biết thêm chi tiết.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Nếu chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật, (những) Biên bản của hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chủ tài khoản;

Bản sao Quyết định Bổ nhiệm (Tổng) giám đốc và kế toán trưởng (nếu có);

Bản sao CMND/ hộ chiếu của (Tổng) giám đốc, kế toán trưởng và các chữ ký có thẩm quyền;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu (nếu có);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của (Tổng) giám đốc doanh nghiệp.

Công ty cổ phần

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Nếu chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật, (những) Biên bản cuộc họp bổ nhiệm chủ tài khoản do những người sáng lập/ Hội đồng quản trị phê duyệt;

Bản sao Quyết định bổ nhiệm (Tổng) giám đốc và kế toán trưởng (nếu có);

Bản sao CMND/ hộ chiếu của (Tổng) giám đốc, kế toán trưởng và các chữ ký có thẩm quyền;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của (Tổng) giám đốc doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng (nếu có);

Bản sao CMND/ hộ chiếu của giám đốc, kế toán trưởng và các chữ ký có thẩm quyền;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất Nhập khẩu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bản sao Giấy phép đầu tư;

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản sao Quyết định bổ nhiệm (Tổng) giám đốc và kế toán trưởng;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của (Tổng) giám đốc, kế toán trưởng và các chữ ký có thẩm quyền;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao Giấy chứng nhậnđăng ký thuế; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của (Tổng) giám đốc doanh nghiệp.

Cửa hàng/ Đơn vị kinh doanh

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của chủ tài khoản và các chữ ký có thẩm quyền; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của Trưởng cửa hàng/ đơn vị kinh doanh giám đốc doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của Trưởng đại diện;

Quyết định Bổ nhiệm Trưởng đại diện

Bản sao Giấy phép hoạt động (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của chủ tài khoản và các chữ ký thẩm quyền; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của Trưởng đại diện.

Doanh nghiệp nhà nước

Bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao Quyết định bổ nhiệm (Tổng) giám đốc và kế toán trưởng;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của (Tổng) giám đốc và kế toán trưởng và các chữ ký có thẩm quyền;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số Xuất Nhập khẩu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của (Tổng) giám đốc doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam ;

Bảo sao CMND/ hộ chiếu của giám đốc chi nhánh;

Bản sao Giấy phép hoạt động;

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của chủ tài khoản và các chữ ký thẩm quyền; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của giám đốc chi nhánh.

Công ty nước ngoài

Bản sao Giấy phép thành lập;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc biên bản của hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm giám đốc;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của chủ tài khoản và các chữ ký thẩm quyền; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của giám đốc công ty.

Công ty hợp danh

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của chủ tài khoản và các chữ ký thẩm quyền; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của các thành viên hợp danh.

Hộ gia đình

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Bản sao CMND/ hộ chiếu của chủ tài khoản và các chữ ký thẩm quyền; và

Giấy đăng ký khách hàng doanh nghiệp (theo mẫu của Ngân hàng Commonwealth Bank) có dấu và chữ ký của chủ hộ gia đình

Công ty liên doanh

Các tài liệu cần thiết tương tự như đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hay hợp danh.