lienhe

Công cụ chuyển đổi tỷ giá

Áp dụng bảng tỷ giá có hiệu lực vào ngày 27/07/2017 09:01

 Ngân hàng mua ngoại tệ của Quý khách:


 Ngân hàng bán ngoại tệ cho Quý khách: