Hướng dẫn sử dụng token

 Lần sử dụng đầu tiên      Thay đổi mã PIN      Đăng nhập vào hệ thống      Xác nhận giao dịch