Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 01/09/2017 08:33

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 28) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.620 22.660 22.790
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 17.617 17.829 18.266
EUR (Europe) 0 26.664 27.467
NZD (New Zealand) 0 16.030 16.694
JPY (Japan) 0,00 202,76 210,14
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7743 0,7823 0,8061
EUR (Europe) 0,0000 1,1767 1,2052
NZD (New Zealand) 0,0000 0,7074 0,7325
JPY (Japan) 0,00 111,76 108,45