Tỷ giá ngoại tệ

Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 27/07/2017 09:01

Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 28) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.


Loại ngoại tệ
Mua
Bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
Tiền mặt &
chuyển khoản
Tỷ giá USD/VND
USD/VND 22.610 22.650 22.780
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam
AUD (Australia) 17.834 18.049 18.491
EUR (Europe) 0 26.265 27.058
NZD (New Zealand) 0 16.813 17.511
JPY (Japan) 0,00 201,15 208,47
Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ
AUD (Australia) 0,7842 0,7923 0,8164
EUR (Europe) 0,0000 1,1596 1,1878
NZD (New Zealand) 0,0000 0,7423 0,7687
JPY (Japan) 0,00 112,60 109,27