Ngoại hối

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ ngoại hối cho doanh nghiệp tại Việt Nam với sự an toàn và thế mạnh của một định chế tài chính lớn nhất nước Úc. Với sức mạnh đòn bẩy từ đội ngũ chuyên gia tại Úc, Hồng Kông, New York, Tân Tây Lan, Singapore và Tokyo, các nhân viên ngoại hối giàu kinh nghiệm tại Việt Nam sẵn sàng đưa ra các giải pháp tài chính trong các lĩnh vực:

• Mua bán ngoại tệ;

• Lãi suất và thị trường tiền tệ; và

• Giao dịch hoán đổi và quản lý rủi ro.


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ phòng Ngoại hối theo số +84 28 38231928 or +84 28 38242165.